Laatste nieuws

28 juni 2017

Wijziging ingangsdatum digitale regeling parkeren voor bezoekers

Vanaf 1 juli 2017 gelden alleen nog digitale parkeervergunningen. Ook de huidige kraskaart maakt dan plaats voor een digitale bezoekersregeling.

Kraskaart langer geldig
Inmiddels heeft een groot aantal inwoners een digitale parkeervergunning en/of bezoekersregeling aangevraagd via ons nieuwe digitale loket of zijn zij bij hun aanvraag geholpen door de telefonische helpdesk. Ook de bezoekersregeling, waarbij aanmelden van bezoek zowel via internet als telefonisch mogelijk is, wordt steeds meer gebruikt.

Toch blijkt dat met name het aanvragen en activeren van de bezoekersregeling soms nog tot problemen leidt. Daarom heeft het College van B&W besloten om de volgende maatregelen te nemen:

• de huidige kraskaarten kunnen tot 1 januari 2018 worden gebruikt;
• kraskaarten kunnen tot die datum worden aangeschaft bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis;
• kraskaarten kunnen daarna bij het KCC ingeleverd worden waarna u geld terug ontvangt.

Met deze aanpassingen wordt een langere periode gecreëerd waarin zowel van de kraskaart als nieuwe digitale bezoekersregeling gebruik gemaakt kan worden. Ook is er dan voldoende tijd om de nieuwe digitale bezoekersregeling aan te vragen en te activeren.

Extra ondersteuning nodig?
Lukt het niet omdat u problemen heeft met het aanvragen van een parkeervergunning of bezoekersregeling? Of bent u niet in staat via internet een aanvraag in te dienen? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van P1, telefonisch bereikbaar via 088-1261407 (lokaal tarief) of per e-mail via valkenburg.parkeerservice@p1.nl. P1 ondersteunt u graag met uw aanvraag.

Ondersteuning op maat
Lukt het u ook met ondersteuning door de helpdesk niet om bijvoorbeeld de digitale bezoekersregeling aan te vragen of te gebruiken? Dan kunt u bij onze helpdesk aangeven dat u behoefte heeft aan extra ondersteuning op maat. Uw contactgegevens worden dan genoteerd. Op een later moment ontvangt u dan van bericht wanneer en hoe u extra ondersteuning kunt krijgen ondersteunen.

Wist u dat?

Ondanks de invoering van het digitaal parkeren de parkeerautomaten op onze parkeerterreinen zoals gebruikelijk blijven bestaan.

Tot slot wijzen wij u graag nog op een aantal voordelen en opties van de nieuwe bezoekersregeling:

Betalen per minuut: de nieuwe bezoekersregeling rekent per minuut af. Met de nieuwe bezoekers-regeling bent u voordeliger uit voor ieder bezoek dat korter dan 5 uur op bezoek komt.

Verlenen machtiging: de nieuwe bezoekersregeling biedt de mogelijkheid tot het verlenen van machtigingen. De houder van de regeling kan bezoek machtigen op zijn regeling waarna bezoek zichzelf kan aanmelden.

Telefonisch aanmelden: Ook indien u geen toegang tot internet heeft, kunt u gebruik maken van de bezoekersregeling. U kunt uw bezoek telefonisch of per SMS aanmelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met P1 via valkenburg.parkeerservice@p1.nl of via telefoonnummer 088-126 14 07 (lokaal tarief).

23 mei 2017

Digitaal parkeren per 1 juli 2017 óók in Valkenburg!

Regel vóór 1 juli 2017 digitaal uw parkeervergunning en parkeerontheffing. De papieren versies zijn dan niet meer geldig.

In vogelvlucht staan hier de belangrijkste opmerkingen naar aanleiding van inmiddels gestelde vragen. Voor uitgebreide actuele info: www.bereikbaarvalkenburg.nl.

Kosten parkeren
Voorheen
Voor maximaal € 50,– per jaar kon u 2 boekjes kraskaarten aanschaffen. Dat waren 100 kaarten van 5 uur per kaart. Dat is 500 uur x 60 minuten = 30.000 minuten.

Nu
Voor maximaal € 50,– per jaar kunt u parkeertegoed in minuten aanschaffen. Wij hebben gesteld dat 1 parkeerminuut € 0,00167 kost. Met € 50,00 kunt u 30.000 minuten parkeren.
Uit deze rekensom blijkt dat de kosten gelijk zijn aan de kosten voorheen.

Belangrijkste verschillen tussen de vorige en huidige regeling
Bij de vorige regeling:
– maximaal 5 uur per kaart
– ook al was de parkeertijd korter, de open gekraste tijd telde
– u moest naar buiten om een kraskaart in de auto te leggen

Huidige regeling:
– de minimale en maximale lengte van de parkeerduur is flexibeler geworden: minimaal 1 minuut en maximaal 30.000 minuten
– u betaalt exact de tijd, per minuut, die u kwijt bent bij parkeren. Het wordt direct verrekend met uw saldo aan parkeerminuten.
– uw kenteken(s) kunt u digitaal activeren

Bezoek
Als bewoner van een gebied met parkeervergunningen kunt u voor uw bezoek voor € 50,– per jaar maximaal – één per adres – bezoekersregeling aanvragen. De kentekens kunt u in de webshop van P1 keer op keer wijzigen.

Retour kraskaarten tegen kostprijs (€ 0,50 per kaart)
– maak een afspraak met het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Via www.valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.
– neem de overgebleven kraskaarten, uw legitimatiebewijs en pinpasje of rekeningnummer mee op afgesproken tijd.
– via uw pinpasje retourpinnen wij het bedrag terug op corresponderende rekening. Wij kunnen ook op een ander rekeningnummer het bedrag terugstorten.

Retour hotelkaarten tegen kostprijs (€ 8,00 per kaart)
– maak een afspraak met het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Via www.valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.
– neem op afgesproken tijd de overgebleven hotelkaarten, uw legitimatiebewijs en rekeningnummer mee waarop wij het bedrag terugstorten.

Controle bewoners en bezoek
Door de handhavers wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners en bezoek. De frequentie van controleren wordt door het team VTH, in samenspraak met de politie, bepaald.
U kunt 24/7:
– een digitale melding ‘Melding openbare ruime’ doen via www.valkenburg.nl
– voor spoedeisende meldingen telefoonnummer 14 043 bellen.
Bij calamiteiten 0900-8844 of 112 (politie).

Privacy
Persoonsgegevens van burgers zijn privacy gevoelig. De gemeente is verplicht ieders privacy te beschermen.

21 juli 2016

Stand van zaken Parkeergarage Aan de Kei

Momenteel wordt parkeergarage Aan de Kei afgebouwd. De eindstreep komt in zicht. Ook in deze laatste fase blijft het voldoen aan de door de gemeente gestelde hoge kwaliteitseisen cruciaal. Het voldoen aan alle veiligheidseisen staat voor de gemeente als een paal boven water. Op dit moment is er voor de gemeente nog onvoldoende zicht op wanneer volledig aan de gestelde eisen is voldaan. Naar verwachting komt hierover op korte termijn duidelijkheid, zodat de openingsdatum definitief kan worden vastgesteld.

Verhoging parkeertarieven uitgesteld
De voorgenomen stijging van het parkeertarief blijft gekoppeld aan de openingsdatum van de parkeergarage.

Autoluw centrum vanaf 25 juli
Conform planning zal het autoluw centrum ingaan per 25 juli 2016. Dit geldt zowel voor het historisch, als voor het winkelcentrum.

7 april 2016

Het centrum van Valkenburg wordt autoluw!

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het centrum van Valkenburg autoluw te maken.

Waarom autoluw?
Door het centrum van Valkenburg autoluw te maken worden chaotische, onoverzichtelijke verkeersituaties voorkomen. Dit bevordert de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de binnenstad en verhoogt het winkelplezier. Bovendien vermindert de overlast van uitlaatgassen.

Wat betekent autoluw centrum?
Dagelijks tussen 7.00 uur en 11.00 uur staan de paaltjes aan de toegangswegen in het centrum omlaag en is het centrum ook voor auto’s (laden en lossen) bereikbaar. Na 11.00 uur kunnen alleen mensen met een ontheffing het centrum met de auto bereiken en verlaten. Ruim voor de invoering van het autoluwe centrum kunnen bewoners en ondernemers hun ontheffing aanvragen. Bezoekers en winkelpubliek kunnen gebruik maken van de nieuwe ondergrondse parkeergarage met ruim 300 openbare parkeerplaatsen.

7 december 2015

Herschikking parkeermogelijkheden centrumgebied vanaf opening parkeergarage aan de kei

Het College van B&W is voornemens om de parkeermogelijkheden voor vergunninghouders en bezoekers in het centrumgebied te herschikken. Het maatregelenpakket ligt vanaf maandag 7 december 6 weken ter inzage bij het KCC van de gemeente Valkenburg a/d Geul (Polfermolen, Plenkertstraat 50) en is tevens digitaal raadpleegbaar via deze link. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het voorgenomen maatregelenpakket naar voren brengen bij het College van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn naar voren worden gebracht per adres: Gemeente Valkenburg a/d Geul (t.a.v. College van B&W), Postbus 998, 6300AZ Valkenburg. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze herschikking parkeermogelijkheden centrumgebied’. Voor vragen of het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met Dirk Moorees via het mailadres: communicatie@valkenburg.nl. Op dit adres kunt u uw contactgegevens achterlaten en wordt u teruggebeld.

13 augustus 2015

Definitieve invoering autoluw centrum: schrijf u in voor de nieuwsbrief

Gedurende de testfase zal een communicatietraject worden doorlopen met uitleg over het autoluwe gebied en de werking van het systeem. Bewoners/ondernemers/verenigingen etc. binnen het gebied hebben inmiddels een brief ontvangen. Vanaf heden kan worden aangemeld voor de nieuwsbrief op de website www.bereikbaarvalkenburg.nl. Zodra er meer bekend is ontvangt u hierover bericht.

13 augustus 2015

Testfase dynamisch verzinkbare palen historisch centrum / Jan Deckerstraat

De inzinkbare palen in de Neerhem, Hovetstraat, De Guascostraat, Walravenstraat, Boogaardlaan en Halderstraat (=historisch centrum) zijn in werking gesteld. Daarmee is het historisch centrum autoluw. Ook de inzinkbare paal in de Jan Deckerstraat is geactiveerd.

Het systeem wordt momenteel getest. Gedurende de testfase zullen de palen voor alle verkeer omlaag gaan als een voertuig nadert. Let op: 1 voertuig per keer bij groen licht! Na passeren van 1 voertuig zal de paal weer omhoog gaan. De palen zijn in werking tussen 11.00 uur en 07.00 uur. Tussen 07.00 uur en 11.00 uur is het historisch centrum toegankelijk voor laad/losverkeer. De palen staan dan omlaag. Gedurende de testperiode is er geen registratie van bewoners/ondernemers van het historisch centrum noodzakelijk. Het gebied is ongehinderd toegankelijk.

Uiteraard gelden wel de verkeersborden (voetgangerszone tussen 11.00 – 07.00 uur) zoals die rondom het centrum geplaatst zijn.

13 augustus 2015

Verkeer in voetgangerszone historisch en winkelcentrum niet toegestaan

De gemeente krijgt regelmatig klachten dat te pas en te onpas in de voetgangerszone wordt gereden en geparkeerd. Dat is nog mogelijk omdat de automatisch verzinkbare palen nog in de testfase staan. Zo kan dus ook na 11:00 uur nog iedereen toegang krijgen. Dit is echter NIET toegestaan. De bij de verzinkbare palen geplaatste borden geven de venstertijden aan (07.00-11.00 uur). Alleen dan is het gebied toegankelijk voor laden/lossen. Parkeren in de openbare ruimte is ook dan niet toegestaan. Alleen bewoners/ondernemers met een eigen parkeerplaats mogen het gebied permanent inrijden om hun woning/bedrijf te bereiken voor in/uitladen spullen, of voor parkeren op eigen terrein. Gelet op de hoeveelheid meldingen is het team Toezicht en Handhaving van de gemeente gevraagd actief toe te zien op het naleven van de regels. hierop toe te zien.

Vanaf maandag 27 juli zal extra gecontroleerd worden op ongeoorloofd rijden in de voetgangerszone.

13 augustus 2015

Demontage eerste torenkraan en verlengen tweede torenkraan (week 37, 7-11 september)

In week 37 (7-11 september) wordt de eerste torenkraan (zijde Reinaldstraat) gedemonteerd en de tweede torenkraan (zijde Dr. Erensstraat) verlengd, zodat deze de gehele bouwplaats kan bedienen. Demontage van de eerste torenkraan gebeurt vanaf de inrit van het parkeerterrein Villa Via Nova aan de Reinaldstraat. Het verlengen van de torenkraan gebeurt vanaf Dr. Erensstraat en Louis van der Maesenstraat. Als gevolg van de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen genomen.

 

Parkeren in de Halderstraat is niet meer toegestaan. Er wordt gehandhaafd!

Met de reconstructie van het Halderpark en de Halderstraat zijn de vergunninghoudersplaatsen in de Halderstraat definitief vervallen. Deze plaatsen komen niet meer terug in de Halderstraat. Parkeren is in de gehele Halderstraat niet toegestaan, ook niet tussen de bomen die geplant zijn. De gemeente constateert dat toch regelmatig geparkeerd wordt in de Halderstraat. Er zal handhavend worden opgetreden tegen foutparkeerders. Eventuele schade aan bomen en boomvakken zal worden verhaald.

13 juli 2015

Planning bouw winkelcentrum in hoofdlijnen

Hurks heeft een aantal mijlpalen aangegeven die binnenkort worden bereikt:

  • Ruwbouw gereed tussen 7 en 11 september
  • Hoogste punt bouw rond medio september
  • Start realisatie gevels: week 27 juli. Gestart wordt bij bouwdeel C, de losstaande blok op de hoek van de Dr. Erensstraat / Louis van de Maesenstraat.
  • Afronden gevels bouwdeel C: naar verwachting eind november