Herschikking parkeermogelijkheden centrumgebied vanaf opening parkeergarage aan de kei

Het College van B&W is voornemens om de parkeermogelijkheden voor vergunninghouders en bezoekers in het centrumgebied te herschikken. Het maatregelenpakket ligt vanaf maandag 7 december 6 weken ter inzage bij het KCC van de gemeente Valkenburg a/d Geul (Polfermolen, Plenkertstraat 50) en is tevens digitaal raadpleegbaar via deze link. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het voorgenomen maatregelenpakket naar voren brengen bij het College van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn naar voren worden gebracht per adres: Gemeente Valkenburg a/d Geul (t.a.v. College van B&W), Postbus 998, 6300AZ Valkenburg. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze herschikking parkeermogelijkheden centrumgebied’. Voor vragen of het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met Dirk Moorees via het mailadres: communicatie@valkenburg.nl. Op dit adres kunt u uw contactgegevens achterlaten en wordt u teruggebeld.

Reageren is niet mogelijk.